บ่อยครั้งที่ฆราวาสประสงค์จะนิมนต์สงฆ์ไปที่บ้านในวาระต่าง เช่น วันเกิด ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดสำนักงานใหม่ สามารถทำได้ง่ายโดยการนัดหมายให้ข้อมูลที่ชัดเจน โปรดติต่อเบอร์ ๐๓๔-๒๕๘๑๗๐

ปกติในการสวดภิกษุณีสงฆ์ควรมีอย่างน้อย ๕ รูป สำหรับการเทศน์ ภิกษุณีเพียงรูปเดียวก็ได้ กรุณจัดรถรับ-ส่ง และมีผูหญิงอย่างน้อย ๑ คนมาด้วย

                ปัจจุบันสิ่งที่นิยมทำ คือ ฆราวาสมาทำบุญที่วัตรฯ ในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด ทำบุญให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว