ท่านสันตินี (อินโดนีเซีย)
ท่านธัมมนันทา(ไทย)
ท่าน ดร.หลิวฟับ (เวียดนาม)

ในงานเปิดตัววิหารโคตมีที่มาเลเซียเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นครั้งแรกที่เจ้าภาพนิมนต์ภิกษุณีเถรวาทที่เป็นรูปแรกของประเทศในเอเชีย กล่าวคือ ท่านสันตินี (อินโดนีเซีย) ท่าน ดร.หลิวฟับ (เวียดนาม) ท่านธัมมนันทา (ไทย) ส่วนมาเลเซียเองนั้น ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมยังเป็นอนาคาริกา และ มีภิกษุณีจากศรีลังกาเข้าร่วมด้วย

ภิกษุณีสงฆ์เอเชียเห็นสมควรที่จะรวมตัวกัน จัดตั้งเครือข่ายภิกษุณีเถรวาทเอเชีย โดยมี ๕ ประเทศที่ก่อตั้งดังกล่าว เป็นที่มาของโลโก้ของเครือข่ายที่ใช้ดอกสาละ (ศรีลังกา) ที่มีกลีบดอก ๕ กลีบ เป็นสัญลักษณ์ของภิกษุณีจาก ๕ ประเทศดังกล่าว

การทำงานร่วมกันของทั้ง ๕ ประเทศ เกาะกลุ่มกันหลวม ๆ มีการส่งข่าวสารถึงกัน และทำงานร่วมกัน เช่น การจัดงานนานาชาติ ASEAN Buddhist Conference 2016 จัดที่ ม.ราชภัฏ นครปฐม เมื่อ กันยายน ๒๕๕๙ ก็จัดในนามเครือข่ายฯ  มีผู้เข้าร่วมจาก ๒๑ ประเทศ โดยมีสมาชิกของเครือข่ายทุกประเทศเข้าร่วม  การอุปสมบทภิกษุณีที่ศรีลังกาเมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา มีการอุปสมบทภิกษุณีนานาชาติ ๑๑ รูป มีทั้งเวียดนาม ไทย และบังกลาเทศ ก็จัดภายใต้ธงของเครือข่ายฯ และที่พุทธคยา อินเดีย เมื่อ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๔ รูป จากไทย เวียดนาม และจีนก็จัดโดยเครือข่ายฯ ร่วมกับสมาคมมหาโพธิ์แห่งอินเดีย (Maha Bodhi Society of India, MBSI)

ทุกปีที่จัดอบรมสังฆะและสตรีชาวพุทธนานาชาติในเดือนมิถุนายนที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี ก็จัดในนามของเครือข่ายฯ เช่นกัน

            ท่านดร.หลิวฟับ จากเวียดนามเป็นประธานเครือข่ายฯ ม.ค. ๒๕๕๙ ถึง ธ.ค. ๒๕๖๐