ประวัติศาสตร์ของการฟื้นฟูการฝึกอบรมสิกขมานาที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี: ในการอุปสมบทภิกษุณีที่ได้รับการยอมรับที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ในขณะนั้นไม่มีสิกขมานา

เข้ารับการอุปสมบทไม่ได้เป็นแม้กระทั่งสามเณรีมาก่อน เป็นศีลมาตาที่ถือศีล ๑๐ อย่างไรก็ตาม ก็เป็นที่ยอมรับเพราะเป็นทศศีลมาตาอาวุโสมาเป็นเวลานาน บางรูปเป็นศีลมาตามา ๒๐ – ๓๐ ปี (ทสศีลมาตา หมายถึง ‘แม่’ ผู้ถือศีล ๑๐

ด้วยหลักฐานสนับสนุนจากพระไตรปิฎก (คำสอนหลักในพุทธศาสนา) ท่านธัมมนันทา เป็นรูปแรกที่นำการฝึกอบรมสิกขมานาบนเส้นทางการเป็นภิกษุณี (พระผู้หญิง) ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า การบวชสามเณรีมาก่อนการบวชสิกขมานา ดังนั้นสิกขมานาจึงสูงกว่าสามเณรี
ในภิกษุณีปาติโมกข์เอง มีอย่างน้อย ๑๕ ข้อ ในหมวดปาจิตตีย์ ซึ่งแนะนำว่าภิกษุณีควรฝึกอบรมสิกขมานาอย่างไร

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นครั้งแรก ที่ท่านธัมมนันทา ได้นำการบวชสิกขมานาโดยถิกษุณีไทยที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี ซึ่งทานได้นิมนต์ภิกษุณีอาวุโสจากอารามต่าง ๆ เข้าร่วมเพื่อที่จะได้เป็นสงฆ์ที่ถูกต้อง (อย่างต่ำสุด ๕ รูป) 

ขณะนี้ มีนาคม ๒๕๖๖ ไม่มีผู้หญิงที่รับการฝึกอบรมเป็นสิกขมานา