Annual Event Schedule

วัตรทรงธรรมกัลยาณีให้การบรรพชาสามเณรีปีละ ๒ หน คือ ในวันที่ ๖ เมษายน และ ๕ ธันวาคม แต่ละรุ่นใช้เวลาอบรม ๙ วัน หากท่านสนใจสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้จากเว็บไซต์ กรอกแบบฟอร์มและส่งกลับมาทาง email

มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ๑,๐๐๐ บาท สำหรับค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดวัตรฯ เป็นผู้รับผิดชอบ หากท่านต้องการบริจาคเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ วัตรเป็นผู้จัดเตรียมจีวรและบาตรให้

            เมื่อได้รับการตอบรับ ท่านจะต้องสามารถเข้ามาก่อนวันบวชจริงล่วงหน้า ๓ วัน เพื่อเตรียมตัวและฝึกซ้อมการขอบวช ในระหว่างที่บวชและหลีกเลี่ยงการให้ญาติมาเยี่ยม ท่านจะใช้เวลาในชั้นเรียนเป็นส่วนมาก ๒ ชั่วโมงในช่วงเช้า และอีก ๒ ชั่วโมงในช่วงบ่าย

ในฐานะนักบวช ท่านจะฉันเช้าร่วมกันที่หอฉันเวลา ๗.๐๐ น. และฉันเพลเวลา ๑๑.๓๐ น. ช่วงบ่ายและเย็นมีน้ำปานะให้

                ท่านจะได้รับการอบรมการปฏิบัติของนักบวชที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมพุทธและวัฒนธรรมไทย นอกเหนือจากผ้าที่วัตรฯ จัดให้ท่านไม่มีความจำเป็นต้องใช้สิ่งอื่นใด ( เช่น ไม่มีชุดนอน กางเกงชั้นในลวดลายต่าง ๆ เป็นต้น)

                เนื่องจากเราตื่นนอนแต่เช้า ขอให้ผู้เข้าร่วมการบรรพชาทุกท่านปิดไฟก่อนเวลา ๒๒.๐๐ น.

                ตามเงื่อนไขในพระวินัย จะไม่มีให้การบวชกับคนที่ไม่ใช่พุทธศาสนิก หากท่านมาจากวัฒนธรรมอื่น ขอให้แน่ใจว่าท่านได้เปลี่ยนมาเป็นชาวพุทธมาแล้วอย่างน้อยครึ่งปี