อบรมพุทธสาวิกา

ประวัติความเป็นมา

            พ.ศ.๒๕๓๕ หลวงย่า (ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์) อายุครบ ๘๔ ปี หลวงแม่ธัมมนันทา ขณะนั้น ยังไม่ได้บวช ได้มีดำริจัดงานอบรมพุทธสาวิกาขึ้นเป็นครั้งแรก มีผู้เข้าร่วมถึง ๑๐๘ คน ทั้งนี้ท่านได้กราบเรียนหลวงย่าว่า จะถวายเป็นกุศลแก่หลวงย่าในวาระครบ ๗ รอบ
หลวงย่านิมิตเห็นต้นไม้สูงๆขึ้นในวัตร ออกดอกสีเหลืองสะพรั่ง เป็นหมายว่าการทำงานพระศาสนาของดร.ฉัตรสุมาลย์จะเจริญรุ่งเรืองดี

จุดประสงค์

            โครงการนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้อุบาสิกาได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาสั้นๆ ๓ วัน โดยเลือกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ต่อเนื่องกับวันนักขัตฤกษ์โครงการจะเน้นการถ่ายทอดคำสอนหลัก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมชัดเจนเสียก่อนว่า พุทธศาสนาสอนอะไร เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีความสับสนทั้งความเชื่อและการปฏิบัติอยู่ไม่น้อยในแต่ละครั้งจะมีการเน้นต่างกัน  เช่น ถ่ายทอดเทคนิคของการตรึกนึกเห็น   พัฒนาความเป็นผู้นำ ทำความเข้าใจกับความสำคัญของจิตอาสา ความสามารถในการจับประเด็น  ฝึกการอ่านระหว่างบรรทัด ฝึกการพูดในที่สาธารณะ เป็นต้น

ผู้สอน

หลวงแม่ธัมมนันทาเป็นวิทยากรหลัก โดยมีทีมงานหลวงพี่ในวัตรทรงธรรมกัลยาณีสนับสนุน

ผู้จัด

มูลนิธิพุทธสาวิกาและวัตรทรงธรรมกัลยาณี

สถานที่

วัตรทรงธรรมกัลยาณี ริมถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.นครปฐม

ค่าใช้จ่าย

ท่านละ ๑,๐๐๐ บาท ส่งพร้อมใบสมัคร

หรือติดต่อที่ ๐๓๔ ๒๕๘๒๗๐