ทุกวันนี้ ผู้หญิงชาวต่างชาติและผู้หญิงไทยต่างสนใจในการปฏิบัติธรรมและเสาะแสวงหาวัดที่สามารถเข้าพักอาศัยและปฏิบัติธรรม อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงเหล่านี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษและความปลอดภัยของสถานที่ เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งผู้หญิงต่างชาติและผู้หญิงไทยได้ขอให้ให้มีการจัดการเข้าเงียบที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี ด้วยเห็นว่าเป็นวัดพระผู้หญิงซึ่ืงควรจะมีความปลอดภัย อีกทั้งยังมีหลวงแม่ธัมมนันทาผู้มีความรู้และภาษาอังกฤษในการสอนทั้งสมถะและวิปัสสนาภาวนา

วัตรทรงธรรมกัลยาณี จัดให้มีโครงการเข้าเงียบเพื่อเผยแผ่ความรู้ที่ถูกต้องทั้งสมถะและวิปัสสนาภาวนาเพื่อประโยชน์แก่ผู้หญิงชาวต่างชาติและผู้หญิงไทย ให้มีทางเลือกในการเข้าถึงความรู้ทางพุทธศาสนาทั้งทฤษฏีและการปฏิบัติในสถานที่ที่ปลอดภัย

            ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการจัดไปแล้ว ๑๖ รุ่น มีผู้เข้าเงียบทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยรวม ๘๑ ท่าน เป็นชาวต่างชาติ ๑๔ รูป/คน เป็นชาวไทย ๖๗ รูป/คน

ในปีนี้ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดให้มีการเข้าเงียบ ๓ รุ่น รุ่นที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ พฤษภาคม, รุ่นที่ ๑๘ วันที่ ๑ – ๕ กรกฎาคม, และรุ่นที่ ๑๙ วันที่ ๑ – ๕ พฤศจิกายน