โครงการ “พัฒนาเยาวชนและชุมชนแบบองค์รวม”

เทอมต้นกำลังจะผ่านไปแล้ว เรามาติดตามดูผลผลิตและผลลัพธ์จากโครงการพัฒนาเยาวชนและชุมชนแบบองค์รวม ดำเนินการโดยวัตรทรงธรรมกัลยาณีฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และโรงเรียนวัดไผ่จรเข้และชุมชน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โครงการพัฒนานี้มีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี เริ่มต้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อช่วยเหลือสังคมในการพัฒนาเยาวชนและชุมชนแบบองค์รวม มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพแบบองค์รวมแนวพุทธ ซึ่งรวมการพัฒนาทางกาย จิตและปัญญา บนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กนักเรียนที่มีศักยภาพและการสนับสนุนจากชุมชน นอกจากนี้ เด็กนักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะวิชาชีพด้านการเกษตรที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศักยภาพของที่ดิน ความรับผิดชอบในการทำงานและการแก้ปัญหา การแบ่งปันทรัพยากรและอื่นๆ

ภิกษุณีสงฆ์มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมในพุทธศาสนาในจิตใจของเด็กนักเรียนผ่านการเล่นเกมและการแสดงบทบาทสมมติ ท่านไปเยี่ยมเด็กๆ เดือนละ 2 หน ในขณะเดียวกันโรงเรียนและชุมชนก็ช่วยกันสร้างโรงเพาะเห็ด ภายใต้คำแนะนำและการจัดหาก้อนเห็ดจากทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ภิกษุณีสงฆ์ของเราและทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะครูและนักเรียน เนื่องในโอกาสการมอบทุนการศึกษาและเยี่ยมชมโรงเรียนประจำปี 2566 และวันครบรอบวันเกิดปีที่ 79 ของหลวงแม่ธัมมนันทามหาเถรี (6 ตุลาคม 2566) เด็กนักเรียน 6 คนได้รับมอบทุนการศึกษา จากหลักเกณฑ์เป็นผู้เห็นประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้งด้วยการช่วยเหลือ เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีผลการเรียนดี ผู้แทนของเด็กนักเรียนแสดงการรำพื้นบ้าน และถวาย/มอบเห็ดและผักจากโรงเพาะเห็ดและสวนผักที่ปลูกเองแก่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในโครงการฯ เพื่อแสดงกตัญญุตา

โพธิอาสาของวัตรฯ จัดหาอาหารกลางวันและของหวานเป็นพิเศษ ทุกคนใช้โอกาสนี้ในการฉลองวันเกิดให้กับคนที่เกิดในเดือนกันยายนนี้ โพธิอาสาจัดเกมนันทนาการสำหรับเด็กนักเรียนและเล่นกับเด็กๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความปิติยินดีมีความสุข

ในช่วงเวลาเดียวกัน รักษาการผู้อำนวยการและครูได้นำภิกษุณีสงฆ์ ชมโรงเพาะเห็ดที่ทางโครงการฯ และเด็กนักเรียนร่วมกันสร้างด้วยแรงสนับสนุนอย่างแข็งขันจากชุมชน สวนผักของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 – ป. 6 การจัดการขยะของโรงเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน ดังนั้นภิกษุณีสงฆ์ได้เรียนรู้ว่ามีสิ่งใดบ้างที่ต้องการเพื่อเติมเต็มการพัฒนาคุณภาพเยาวชน

เมื่อสิ้นวัน ทุกคนมีความสุขมาก อย่างน้อยที่สุดเด็กนักเรียน 64 คนและครู 8 คน เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการฯ  เห็ดเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูงและราคาแพง ไม่เพียงแต่ใช้ในการทำอาหารกลางวัน แต่กลายกิจกรรมที่สร้างรายได้อีกด้วย

ผู้ร่วมโครงการฯ รู้สึกเป็นพระคุณอย่างสูงที่หลวงแม่ธัมมนันทามหาเถรีและคุณสุนทรา รังสยาธรได้ให้การสนับสนุนอย่างแข้มแข็ง คำปรึกษาแนะนำ และกำลังใจ