เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ หลวงแม่ได้เปิดสอนปปั้นพระ ปรับใจ ครั้งที่ ๒ มีผู้เข้าร่วม ๑๒ ท่าน ครั้งนี้ทุกท่านที่มาเรียนปั้นมีความตั้งใจเป็นพิเศษ และ

ผลงานของแต่ท่านออกมางดงามทุกผลงาน