วัตรฯ นี้สร้างโดยพระมหาโพธิธรรมาจารย์ ภิกษุณีโพธิสัตต์ วรมัย กบิลสิงห์ ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยซื้อที่ดินจากพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ดิศจี พระนางเจ้าในรัชสมัย รัชกาลที่ ๖ แล้วก่อสร้างเป็นวัตรสำหรับผู้หญิง บนเนื้อที่ ๖ ไร่ ริมถนนเพชรเกษม กม. ๕๒-๕๓ ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ใช้ชื่อว่า วัตรทรงธรรมกัลยาณี ภิกษุณีอาราม สะกดตามรูปแบบสันสกฤต โดยรวมชื่อวัตร แปลว่า สถานที่ที่ผู้หญิงมาปฏิบัติธรรม ซึ่งวัตรฯ ได้ก่อร่างสร้างได้ด้วยทุนส่วนตัว ร่วมกับลูกหลานญาติมิตรฝ่ายโพธิสัตต์ เป็นสถานที่สำหรับผู้มี “หลักใจ” ในการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างบารมีตามรอยพระพุทธองค์เพื่อพุทธภูมิ

            ด้านหน้าตัวอาคารเป็นตึกสามชั้นงามสง่า ตั้งอยู่ในบริเวณเนื้อที่กว่า ๖ ไร่ ประกอบด้วย โบสถ์ พระวิหาร พระอาราม ตึกกรรมฐาน ฯลฯ

เป้าหมายของวัตรฯ

            ๑. สืบสานพระพุทธศาสนา โดยการเผยแผ่พระธรรมวินัย มีการพิมพ์วารสารและหนังสืออย่างสม่ำเสมอสำหรับชาวไทยและต่างชาติ

            ๒. สร้างความตระหนักในภาระหน้าที่ของพุทธบริษัท ๔ โดยเน้นการปฏิบัติเริ่มต้นจากตนเอง

            ๓. สืบสานพระภิกษุณีสงฆ์ เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับสังคมพุทธทั้งในประเทศและต่างประเทศ

            ๔. สร้างความตระหนักในภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องเริ่มจากตัวเรา

            ๕. ดูแลสุขภาพกายและจิตของสมาชิก

บรรยากาศภายในวัตรฯ

                ที่พักสะดวก เป็นสถานที่ที่ให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรม เนื่องจากเป็นวัตรแรกสำหรับผู้หญิง จึงมีความตั้งใจที่จะสร้างที่อยู่อาศัยให้เป็นสัปปายะสำหรับสตรีโดยตรง สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น และทำสมาธิร่วมกัน ห้องสมุดที่ได้มาตรฐานสำหรับค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา มีหนังสือทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พระวิหารพระไภษัชฯ ในสวนสมใจนึกด้านหลัง เปิดให้ทำสมาธิตลอดวัน บรรยากาศสวนอันสงบเงียบและร่มรื่น

            พระอาจารย์ให้คำปรึกษาทั้งในด้านการปฏิบัติและให้ความรู้ทางธรรม มีหนังสือและซีดีธรรมะสำหรับผู้ที่สนใจ อินเตอร์เน็ตไร้สาย ที่จอดรถสะดวก

Further information about the monastery: