วิสัยทัศน์ของเรา คือ เป็นศูนย์ฝึกอบรมสตรีชาวพุทธนานาชาติ ทั้งที่เป็นนักบวชสตรีและอุบาสิกา เพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของสงฆ์และผู้อื่น ในการเติมเต็มพุทธบริษัท ๔ ดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงเล็งเห็นการณ์ไกล เพื่อที่จะให้วิสัยทัศน์เป็นจริง วิสัยทัศน์ของเราต้องนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของทั้งสมาชิกทั้งหมดของสงฆ์  ภิกษุณี สิกขมานา และสามเณรี

พันธกิจหลักของเรา เน้น ๕ สร้าง คือ สร้างตน สร้างคน สร้างงาน สร้างระบบ และสร้างสังฆะ

  1. สร้างตน สังฆะจะคงอยู่ไม่ได้ หากสมาชิกไม่เข้าใจว่า เมื่อเข้ามาสู่สังฆะแล้ว ต้องเน้นการปฏิบัติตน ซึ่งหมายถึง ความเข้าใจในเป้าหมายของการออกบวช ที่จะละคลายความยึดมั่นในตนที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการทำงานร่วมกัน หลายคนเมื่อเห็นพื้นที่และบรรยากาศของวัตรฯที่เป็นวัตรฯ แรกที่เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงได้มาปฏิบัติธรรม ก็ยินดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือ โดยเข้าใจว่า ตนจะมาเป็นผู้ให้ วัตรเป็นผู้รับ มีความคาดหวังที่ไม่ตรงกันกับ สังฆะ เมื่อเข้ามาช่วยวัตรฯได้พักหนึ่งก็อ่อนล้า ด้วยคาดหวังว่าจะต้องได้รับคำชม คำสรรเสริญ เพราะเข้ามาทำงานในฐานะเป็นผู้ให้วัตรฯ หลวงแม่ท่านสอนกลับกันว่า ให้เห็นว่า การที่เข้ามาทำงานช่วยวัตรฯ นั้น เป็นโอกาสให้เราได้ปฏิบัติ ได้ย้อนกลับเข้ามามองในตนว่า ในการทำงานของเรานั้น ได้ละคลายการยึดมั่นในตัวตนลงอย่างไร สร้างความสมานฉันท์สามัคคีธรรมให้เกิดกับสังฆะอย่างไร การมาช่วยงานวัตรฯ เป็นการช่วยทางกายภาพ แต่ที่จะเป็นรูปธรรม คือ การปฏิบัติจากภายในของแต่ละคนมากกว่า หากการสร้างตนไม่ชัดเจน การสร้างในขั้นต่อๆ ไปจะไม่มั่นคง
  2. สร้างคน ขณะที่เราสร้างตนนั้น เราขยับขยายพื้นที่ที่จะช่วยสร้างคนอื่น คือ เปิดพื้นที่ให้คนอื่นได้เข้ามาช่วยงานวัตรฯ เป็นการปฏิบัติธรรมร่วมกัน ได้เข้ามาเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานมารยาทของชาววัตรฯ ทั้งพระธรรมวินัยในระดับที่สูงขึ้นไป  ในการสร้างคนจึงมีทั้งโครงการทั้งบรรพชาสามเณรีชั่วคราว ทั้งการอบรมระยะสั้น ระยะยาว  โครงการอบรมพุทธสาวิกา โครงการอบรมสงฆ์นานาชาติและสตรีชาวพุทธ (International Monastic Training, IMT)  
  3. สร้างงาน ที่เป็นรูปธรรม คือ สื่อต่างๆ ทั้งหนังสือ เทป วิดิทัศน์ และการจัดการอบรมในโครงการต่างๆ งานที่ช่วยกันเข้ามาสร้างสรรค์นั้น เช่น โครงการอิสรภาพในเรือนจำใจ โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Watse Management Center) โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ABC (Asian Buddhist Connection) เป็นต้น 
  4. สร้างระบบ งานต่างๆ ที่สร้างขึ้นมา หากจะให้ต่อเนื่องได้ ต้องมีการสร้างระบบเข้ามารองรับ ไม่พึ่งพาผูกติดอยู่กับบุคคล เพราะคนมีเข้ามีออก หากสร้างระบบไว้ดีแล้ว คนที่จะเข้ามาสานงานต่อก็สามารถทำต่อได้ไม่ยาก งานไม่สะดุด
  5. สร้างสังฆะ เป้าหมายสุดท้ายซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริง คือ การสร้างสังฆะที่มีคุณภาพ สามารถรับใช้พระศาสนาได้ในระยะยาว ตระหนักรู้เสมอว่า พระพุทธองค์ประทานโอวาทว่า

ให้ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท”

แม้ว่า ๕ สร้างที่กล่าวมาข้างต้น จะแบ่งการทำงานออกเป็นขั้นเป็นตอนก็เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ในทางปฏิบัติแล้ว ทุกขั้นตอนมีการดำเนินงานไปพร้อมๆ กัน คือ สร้างตน สร้างคน สร้างงาน สร้างระบบ เพื่อบรรลุเป้าหมายสุดท้าย คือ สร้างและพัฒนาสังฆะให้เข้มแข็งและมีคุณภาพเพื่อทำงานรับใช้พระศาสนานั่นเอง