ภิกษุณี

ภิกษุณี คือ พระผู้หญิงในพุทธศาสนา

ภิกษุณีธัมมนันทา

ภิกษุณีธัมมวัณณา

ภิกษุณีธัมมวิริยา

ภิกษุณีธัมมชยา

ภิกษุณีธัมมปริปุณณา

ภิกษุณีธัมมสุมนา

ภิกษุณีธัมมวิธิตา

สามเณรีธัมมปาณิ

สิกขมานา

สิกขมานา คือ สามเณรีที่อยู่ในระหว่างการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม ๒ ปี  เป็นเวลา ๒ พรรษาภายใต้การดูแลของภิกษุณีผู้เป็นอาจารย์ ในระหว่างนี้จะต้องรักษาอนุธรรม ๖ (ศีล ๖ ข้อแรกของ ศีล ๑๐) ไม่ให้ขาด หลังจากระยะเวลาอบรม ผู้ผ่านการอบรมอาจขออุปสมบทเป็นภิกษุณี

สามเณรี

ในบริบทของพุทธศาสนาสายเถรวาท สามเณรี คือ สามเณรผู้หญิง

Annual Event Schedule

ในพระวินัย ผู้หญิงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ไม่สามารถบวชเป็นภิกษุณีได้ แต่สามารถบวชเป็นสามเณรี สามเณรีรักษาศีล ๑๐ ข้อและเสขิยวัตร และอุทิศตนให้กับชีวิตนักบวชในพุทธศาสนา

หลังจาก ๒ ปี เมื่ออายุ ๒๐ ปี สามเณรีจะได้รับการพิจารณาให้รับการอุปสมบทเป็นภิกษุณี แต่ตามพระไตรปิฏก สามเณรีจะต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นสิกขมานาก่อน