ภิกษุณี คือ พระผู้หญิงในพุทธศาสนา

ภิกษุณีธัมมนันทา

ภิกษุณีธัมมวัณณา

ภิกษุณีธัมมวิริยา

ภิกษุณีธัมมชยา

ภิกษุณีธัมมปริปุณณา

ภิกษุณีธัมมสุมนา

ภิกษุณีธัมมวิธิตา