ภิกษุณี คือ พระผู้หญิงในพุทธศาสนา

Ven. Dhammavanna

Ven. Dhammaviriya

Ven. Dhammajaya

Ven. Dhammaparipunna

Ven. Dhammasumana

Ven. Dhammavidita