Annual Event Schedule

ในบริบทของพุทธศาสนาสายเถรวาท สามเณรี คือ สามเณรผู้หญิง

ในพระวินัย ผู้หญิงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ไม่สามารถบวชเป็นภิกษุณีได้ แต่สามารถบวชเป็นสามเณรี สามเณรีรักษาศีล ๑๐ ข้อและเสขิยวัตร และอุทิศตนให้กับชีวิตนักบวชในพุทธศาสนา

หลังจาก ๒ ปี เมื่ออายุ ๒๐ ปี สามเณรีจะได้รับการพิจารณาให้รับการอุปสมบทเป็นภิกษุณี แต่ตามพระไตรปิฏก สามเณรีจะต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นสิกขมานาก่อน