กฐินวัตรทรงธรรมกัลยาณี ภิกษุณีอาราม วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖