ภิกษุณีสงฆ์เถรวาทนานาชาติ (UTBSI) รวมตัวกันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังการรวมตัวกันนี้ คือ ภิกษุ P. Seewalee มหาเถระ เลขาธิการสมาคมมหาโพธิ์แห่งอินเดีย (Maha Bodhi Society of India, MBSI) ท่านได้จัดให้มีพื้นที่อนุญาตให้ภิกษุณีได้มารวมตัวกัน ภิกษุณีอาวุโสสูงสุดของแต่ละประเทศได้เข้ามาร่วมงานกัน ภิกษุณีตถาโลกามหาเถรีจากอเมริกา ภิกษุณีสันตินีมหาเถรีจากอินโดนีเซีย ภิกษุณีวิทิตธัมมามหาเถรี (Dr.Lieu Phap) จากเวียดนาม ภิกษุณีธัมมนันทามหาเถรีจากไทย ภิกษุณีโพธิจิตตาเถรีชาวศรีลังกาจากออสเตรเลีย และภิกษุณีสุมังคลาจากมาเลเซีย  

ก่อนหน้าที่จะมีการก่อตั้ง UTBSI ภิกษุณีในเอเชียได้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายภิกษุณีเถรวาทเอเชีย (Network of Theravada Asian bhikkhunis) และมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันในการเริ่มต้นสร้างสังฆะในแต่ละประเทศ แต่เมื่อเป็น UTBSI ท่านภิกษุณีตถาโลกามหาเถรีได้เข้ามาร่วมในฐานะผู้ประสานงานอีกหนึ่งท่าน ดังนั้นจึงกลายเป็นไม่ใช่เฉพาะในเอเชีย ขณะนี้จึงกลายเป็นนานาชาติ

ภิกษุณีตถาโลกามหาเถรี
จากอเมริกา
ภิกษุณีสันตินีมหาเถรี
จากอินโดนีเซีย
ภิกษุณีวิทิตธัมมามหาเถรี
จากเวียดนาม
ภิกษุณีธัมมนันทามหาเถรี จากไทย
ภิกษุณีโพธิจิตตาเถรี ชาวศรีลังกา จากออสเตรเลีย
ภิกษุณีสุมังคลา
จากมาเลเซีย
Ven. P. Seewalee, MBSI

ภิกษุณีเหล่านี้ทำงานด้วยกันในฐานะผู้ประสานงานกับ ท่าน Dr.Lieu Phap จากเวียดนามในฐานเลขานุการ

            ผลงานของภิกษุณีกลุ่มนี้เป็นที่โดดเด่น

            ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำพัง UTBSI ได้จัดโปรแกรมการบรรยายธรรม และให้ฆราวาสได้เข้าถึงการทำงานทางธรรมอย่างลึกซึ้ง UTBSI ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและภิกษุณีในแต่ละประเทศมีภาระความรับผิดชอบล้นมือ แต่เมื่อมารวมตัวกันได้ส่งผลกระทบที่ดีต่อสังคม