วัตรทรงธรรมกัลยาณี ร่วมกับมูลนิธิพุทธสาวิกา ได้จัดอบรมภิกษุณีสงฆ์นานาชาติและสตรีชาวพุทธ

ครั้งแรกในช่วงเข้าพรรษา ๒๕๕๘  มีภิกษุณีจากประเทศอินเดียมาร่วม ๔ รูป บาสิกา ๑ ท่าน ภิกษุณีจากเวียตนามมาร่วม ๕ รูป

นอกจากการเรียนในชั้นเรียนวันละ ๔ ชั่วโมงแล้ว สมาชิกในโครงการที่เป็นภิกษุณีได้ร่วมทำพิธีกรรมสงฆ์เช่น การรับโอวาทจากพระภิกษุที่ทรงความรู้ทั้งพระธรรมแลละพระวินัย  ฝึกการสวดปาฏิโมกข์ ในพรรษาที่ผ่านมา ท่านกัตญาณี ภิกษุณีชาวอินเดียทำได้ดีมากเป็นพิเศษทำสถิติไว้ที่ ๑ ชั่วโมง ๑๐ นาที ในช่วงที่อยู่ที่อินเดียท่านไม่มีโอกาสได้ฝึกเพราะไม่ได้อยู่กันเป็นคณะสงฆ์  การออกบิณฑบาตก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ภิกษุณีต่างประเทศประทับใจ เพราะในประเทศของท่านไม่ได้รักษาประเพณีนี้แล้ว

            ครั้งที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีภิกษุณีชาวไทย ๑ รูป สามเณรีจากเวียดนาม ๑๑ รูป ชาวเกาหลีใต้ ๑ คน ชาวอิตาเลี่ยน ๑ คน ชาวเยอรมัน ๑ คน  และผู้ติดตามอีก ๒ ท่าน ปีนี้หลวงแม่ธัมมนันทาจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีแปลไทยทั้งรายการโดย ดร.กาญจนา สุทธิกุล

            การบวชภิกษุณีถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องยาก แต่บวชแล้วทำอย่างไรจึงจะเป็นภิกษุณีที่ดีมีคุณภาพทั้งภายในและภายนอก นั่นสำคัญมาก

การเรียนรู้พระวินัย การอยู่ในสังฆะเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และขัดเกลาซึ่งกันและกัน การเรียนรู้เรื่องเส้นทางภิกษุณีสายเถรวาทเป็นองค์ความรู้ที่จะช่วยให้ภิกษุณีไทยชัดเจนในฐานะของตนเองมากขึ้น วัตรทรงธรรมกัลยาณีให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น และน่ายินดีที่สามารถทำมาได้เรื่อย ๆ จนถึงวันนี้

            ทางวัตรจะจัดการอบรมขึ้นในเดือนมิถุนายนเกือบทั้งเดือน การฝึกอบรมทุกครั้งเป็นไปได้ด้วยดี

            ครั้งที่ ๓  จัดวันที่ ๑ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วม ๒๘ ท่าน ๑๒ ประเทศ มีชาวอินโดนีเซีย ๗ ท่าน ชาวมาเลเซีย ๓ ท่าน ชาวแคนาดา ๒ ท่าน นอกจากนี้ ยังมีชาวออสเตรเลีย ฝรั่งเศส อินเดีย พม่า รัสเซีย ศรีลังกา อเมริกา เวียดนาม และชาวไทย ๘ ท่าน โดยมีอุบาสิกา ๓ ท่าน ต่างมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยคาดว่าในคราวหน้าจะมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศมากยิ่งขึ้น

            ครั้งที่   ระยะเวลาการฝึกอบรมสั้นลง วันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมอบรม ๒๗ รูป/คน จาก ๔ ประเทศ เป็นภิกษุณีจากเกาหลีใต้ ๑ รูป ประเทศไทย ๒๔ รูป และฆราวาส ๑ คน จากฮ่องกง และอีก ๑ คน จากอเมริกา

                ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ประวัติพุทธศาสนาที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงกับพุทธศาสนา การสืบสายภิกษุณีสงฆ์ ประเด็นสำคัญของพระวินัย จากพระวินัยสู่การปฏิบัติ การสวดปาติโมกข์ การฝึกอบรมจิต และพุทธศาสนาเพื่อสังคม

                ภายใต้บรรยากาศของนักบวช ผู้เข้ารับการอบรมต้องร่วมทำวัตรเช้า-เย็น และทำสมาธิ ในวันพระใหญ่ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม เฉพาะภิกษุณีจะมีการร่วมสวดปาติโมกข์ด้วยกัน การสวดปาติโมกข์เกิดขึ้นได้เมื่อมีภิกษุณีอยู่ร่วมกันเป็นสังฆะ เป็นโอกาสทองสำหรับภิกษุณีที่เพิ่งบวชใหม่จะได้รับการฝึกจากภิกษุณีอาวุโส

                การอบรมภิกษุณีสงฆ์นานาชาติและสตรีชาวพุทธ ได้หยุดไประหว่างปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก

            ครั้งที่ ๕ มีสิกขมานาชาวเกาหลีใต้ได้มาขอเข้ารับการอบรมโดยอยู่จำพรรษาเรียนรู้จากวิถีชีวิตจริงร่วมกับสังฆะตลอดพรรษา         

                ครั้งที่ ๖ ในปีนี้จะจัดระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖        

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

            เป็นภิกษุณี สิกขมานา สามเณรี หรืออุบาสิกา ที่สนใจจะพัฒนาตนเองในความรู้ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และสามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมได้โดยไม่แปลกแยกจากหมู่คณะ

ภาษา

            เนื่องจากการโครงการอบรมฯ นี้เป็นโครงการนานาชาติ จึงใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยมีการแปลเป็นภาษาไทยตลอดโครงการ

กิจกรรมสังฆะ

            ทุกเย็น สมาชิกในโครงการจะมีงานถวายแรงกายร่วมกัน ตามลักษณะงานที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน สมาชิกแต่ละท่านจะเข้าร่วมตามกำลังของตน แต่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่มนี้ เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตนและพัฒนาสังฆะ

สำหรับภิกษุณีไทยไม่มีปัญหาเรื่องวีซ่า หากประสงค์จะอยู่เข้าพรรษาด้วยกัน สามารถแจ้งความจำนงไว้ตั้งแต่ต้น เพื่อให้โครงการได้พิจารณาความเหมาะสมต่อไป