เราเริ่มเข้าไปจัดกิจกรรมในเรือนจำเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔  โดยที่ไม่ได้วางแผนมาแต่เดิม 

ช่วงนั้น เมื่อญาติโยมมาทำบุญ ก็คิดเผื่อเห็นว่าเป็นภิกษุณีสงฆ์  ในเครื่องสังฆทานก็มีผ้าอนามัยด้วย  ปรากฏว่า ภิกษุณีหลายรูปเลยวัยที่จะใช้แล้ว  ก็เริ่มมีปัญหาเมื่อผ้าอนามัยกองมากขึ้น  หากเป็นข้าวสารอาหารแห้งยังแบ่งปันไปบ้านพักคนชราหรือศูนย์เยาวชนชายได้ แต่ทั้งสองที่ก็ไม่มีความต้องการใช้ผ้าอนามัย  ก็เลยคิดเผื่อไปถึงผู้ต้องขังหญิง

            เมื่อเข้าไปพบเจ้าหน้าที่เรือนจำได้รับการต้อนรับอย่างดี  และเมื่อพูดคุยกัน เจ้าหน้าที่ก็ไถ่ถามถึงความเป็นไปได้ที่ภิกษุณีจะเข้าไปแสดงธรรมให้นักโทษหญิง  จึงเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมเข้าไปเยี่ยมเรือนจำ

            ปัจจุบันเราจัดการอบรมเดือนละสองครั้ง เมื่อมีผู้สมัครเข้าร่วมมากขึ้น ช่วงนี้จะอยู่ที่ ๑๒๐ คน ภิกษุณีและอาสาสมัครที่เข้าไปแต่ละครั้ง ๖ – ๗ รูป/คน  เมื่อผู้เข้ารับการอบรมครบ ๑๐ ครั้ง ก็จะได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งประกาศนียบัตรนี้เอาไปใช้ลดโทษได้ด้วย

            หัวข้อการอบรมแต่ละครั้งจะเปลี่ยนไป  เช่น ความซื่อสัตย์ การมีวินัย ฯลฯ เพราะฉะนั้น คนหนึ่งก็สามารถจะเข้าอบรมได้หลายครั้ง เพราะไม่ซ้ำกัน

            ตอนนี้ หลังจาก ๘ ปี ผ่านไป โครงการนี้กลายเป็นโครงการอบรมหลักของเรือนจำ  ผู้เข้ารับการอบรมบางคนเมื่อพ้นโทษก็ถือโอกาสมาบวชระยะสั้น เพื่อเป็นหมายกุศลที่จะกลับออกไปใช้ชีวิตตามปกติ